gasthuis 18, bemelen | 06 - 343 13 888 | info@wolfshuis.nl

Privacyverklaring B&B het Wolfshuis en website Wolfshuis.nl

v01201805

Persoonsgegevens die wij verwerken en bijbehorende grondslag


B&B Het Wolfshuis:
Wij verwerken persoonsgegevens van gasten (naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer), omdat een werkbare verhuur van onze accomodatie dit nu eenmaal vereist (verderop meer hierover).

Website:
Onze site maakt onze gebruik van IP-herkenning, uw IP-adres (uniek nummer van uw internet-adres) wordt gerekend tot 'persoonsgegevens'. IP-herkenning is nodig om de veiligheid van onze site te waarborgen en bezoek vanaf verdachte / onveilige IP-adressen te weren. Daarnaast gebruiken wij Cookies (zie verderop), die helpen om de site te verbeteren en het bezoek te meten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, geslacht, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
  Grondslag: deze gegevens zijn van belang voor de zakelijke overeenkomst die wij met onze klanten sluiten. Ook zijn er fiscale verplichtingen in dit opzicht (aangifte en verantwoording toeristenbelasting, inkomstenbelasting etc.) die wij bij wet tenminste 7 jaar moeten kunnen verantwoorden tegenover de Belastingdienst.
 • IP-adres
  Grondslag: ten behoeve van beveiliging van de site en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik
 • Gegevens over het gebruik van onze website.
  Grondslag: Wolfshuis.nl  analyseert m.b.v. cookies uw bezoekgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze te herleiden naar fysieke personen.
 • Internetbrowser en apparaat type (besturingssysteem en schermresolutie).
  Grondslag: ten behoeve van optimalisering van de site.
 • E-mailadres.
  Grondslag: de gebruiker de mogelijkheid te bieden een zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij gebruiken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens anders dan de hiervoor vermelde. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn opgeslagen in het systeem 'Bed en Breakfast Nederland' , waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten om de gegevens optimaal te beveiligen. De verwerkersovereenkomst is vervat in de algemene voorwaarden van eigenaar Bed & Breakfast Europe B.V. , die vermeld staan in de site bedandbreakfast.nl

De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en ze worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Een uitzondering is het gebruik van cookies en IP-adresgegevens ten behoeve  analyse software voor de optimalisering van onze site en het meten van effecten van eventuele campagnes. Dit doen wij met Google Analytics. Google analytics-gegevens zijn door ons afgeschermd en geanonimiseerd en beantwoorden aan de AVG eisen (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wet waar het allemaal om draait). Het IP-adres wordt gemaskeerd en is dus deels versleuteld /onzichtbaar gemaakt en dus niet herleidbaar, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Sociale media
Met betrekking tot onze Sociale Media pagina's (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Flickr etc.) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacyvoorwaarden, met dien verstande dat wij van onze kant de privacy waar mogelijk hebben gemaximaliseerd zover als onze persoonlijke instellingen van deze media dit toelaten. 

Toestemming
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info(a)bicmultimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wolfshuis.nl en B&B het Wolfshuis neemt nimmer besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
B&B het Wolfshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
naam, woonplaats, geslacht, e-mailadres > 7 jaar > minimale bewaartermijn vanwege verplichting door de Belastingdienst

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wolfshuis.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wolfshuis.nl en B&B het Wolfshuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info(a)bicmultimedia.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wolfshuis.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, u vertegenwoordigende persoon of organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(a)bicmultimedia.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart, zodat ze onleesbaar zijn: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
We willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 'Autoriteit Persoonsgegevens'. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanspreekpunt
Het beheer met betrekking tot de privacy is gedelegeerd aan Bureau Interactieve Communicatie (BIC) BV. Formeel gevestigd aan Gasthuis 18 6268NN Bemelen (gemeente Eijsden-Margraten). Met dit bureau is eveneens een verwerkersovereenkomst gesloten en zij zijn gedelegeerd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bureau Interactieve Communicatie (BIC)
Gasthuis 18 6268NN Bemelen +31 434072646
Functionaris Gegevensbescherming is Lukas van der Hijden, hij is te bereiken via info(a)bicmultimedia.nl